Resurs UDT

Każde urządzenie ma swoją „żywotność”, czyli określany przez producenta czas jego eksploatacji. Wiedza na temat stanu zużycia maszyny jest niezbędna, by praca była bezpieczna. To elementarny parametr, na podstawie którego możemy stwierdzić, czy sprzęt nadaje się do dalszego użytkowania. Przegląd specjalny oraz określenie czasu eksploatacji urządzenia wymaga fachowej wiedzy. Nasza firma zatrudnia wykwalifikowanych techników, posiadamy również wszystkie narzędzia potrzebne do precyzyjnego określenia stanu maszyny. Oferujemy także naprawę lub regenerację elementów urządzenia, jeśli przegląd wykaże nieprawidłowości.

Czym jest resurs?

Według oficjalnej definicji resurs to: „parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania”. Jednym zdaniem, jest to określony czas, w ciągu którego maszyna może być bezpiecznie i skutecznie wykorzystywana. Resurs określa się dla maszyn, które są używane dłużej niż rok. Wylicza się go na podstawie liczby i długości cykli pracy (jeden cykl liczy się od podniesienia ładunku do opuszczenia go w miejscu docelowym), rodzaju przenoszonego ciężaru oraz wysokości, na której ładunek jest podnoszony.

Do czego potrzebne jest określenie resursu?

Wszystkie urządzenia, pod wpływem działających na nie sił, zużywają się, a wykorzystywanie sprzętu, który nie jest w pełni sprawny, może zagrażać zdrowiu pracowników. Po tym, jak maszyna osiągnie określoną liczbę godzin, musi zostać poddana Przeglądowi Specjalnemu, który obejmuje kontrolę wszystkich parametrów i funkcji urządzenia. Po wykonaniu niezbędnych prac serwisowych, resurs liczony jest od początku. Określenie resursu urządzenia jest niezbędne, by inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego mogli przeprowadzić przegląd maszyny i zezwolić na jej dalszą eksploatację.

Kto wykonuje resurs UDT?

Inspektorzy UDT określają, czy urządzenie może zostać dopuszczone do pracy między innymi na podstawie: dziennika konserwacji, księgi rewizyjnej maszyny oraz druku, który potwierdza resurs maszyny. Za dostarczenie wszystkich dokumentów odpowiada właściciel sprzętu. Samo przeprowadzenie resursu powinno zostać wykonane przez osobę wyszkoloną, która zna budowę urządzenia, jego właściwe parametry, sposób wykorzystywania, a także wie, które elementy i w jaki sposób najczęściej się zużywają. To daje gwarancję, że stan techniczny urządzenia zostanie określony z największą rzetelnością. Jeśli potrzebny Ci jest resurs UDT koniecznie skontaktuj się z nami!